Veelgestelde vragen

Over de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal Veelgestelde vragen Omgevingswet verzameld.


Algemeen

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.


Wat verandert er voor mij?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Beïnvloedt de Omgevingswet lopende plannen?

Alle voor 1 januari 2024 ontvangen aanvragen omgevingsvergunning worden behandeld volgens de oude regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Vanaf 1 januari 2024 gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Let wel, wanneer u in 2023 nog een vooroverleg aanvraagt voor een vergunning, toetst de gemeente aan de huidige wet- en regelgeving (Wabo). Het moment van het aanvragen van de daadwerkelijke omgevingsvergunning is bepalend voor de vraag of het oude recht of het nieuwe recht (Omgevingswet) van toepassing is op uw aanvraag. Indien u derhalve voornemens bent een aanvraag na 1 januari 2024 in te dienen, maar wel eerst gebruik wil maken van het vooroverleg, adviseren wij u tevens het vooroverleg na 1 januari 2024 bij ons in te dienen.


Omgevingsvergunning

Als de beslistermijn voorbij is onder de Omgevingswet, wordt de aanvraag dan automatisch goedgekeurd?

Nee, dit is een wijziging ten opzichte van de Wabo. De termijnen in de Omgevingswet zijn richtlijnen (een termijn van orde) waardoor er geen vergunning van rechtswege ontstaat. Een vergunning wordt dus niet automatisch goedgekeurd als de termijn verloopt.


Veranderen de legeskosten door invoering van de Omgevingswet?

Ja, de legesverordening wijzigt door de komst van de Omgevingswet. De kosten voor bouwen zijn veranderd door de knip tussen de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Voor elke activiteit worden kosten berekend. Aanvragen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend vallen onder de legesverordening van 2023 en de kosten worden berekend volgens deze verordening. Aanvragen vanaf 1 januari 2024 ingediend vallen onder de legesverordening 2024 en de kosten worden volgens deze verordening berekend.


Wat kunt u doen als een bouwplan niet past in het (tijdelijke) omgevingsplan?

Dan zijn er 2 opties:

  • Wijzig een deel van het omgevingsplan
  • Maak gebruik van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit middels een aanvraag omgevingsvergunning. Bij akkoord wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen in afwijking van het omgevingsplan.

Voor welke optie gekozen wordt hangt af van het bouwplan. Bekijk samen met de gemeente wat de beste aanpak voor uw plan is.


Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wanneer gaan de regels van de Wkb in en voor welke categorie gelden deze?

De Wkb gaat in per 1 januari 2024 voor nieuwbouw bouwwerken die vallen onder de gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken, inclusief grondgebonden woningen.

De beoordeling van verbouw van bouwwerken onder gevolgklasse 1, blijft in ieder geval tot 1 januari 2025 nog onder de vergunningsplicht voor de technische bouwactiviteit vallen.

De gevolgklasse 2 en 3 vallen per 1 januari 2024 (nog) niet onder de Wkb. Voor de technische beoordeling van deze bouwwerken moet een aanvraag omgevingsvergunning voor technische bouwactiviteit worden ingediend.

Lees meer over de Wkb.


Grotere ruimtelijke initiatieven

Tot wanneer kunnen er nog bestemmingsplannen gemaakt worden?

De gemeente Vaals start geen nieuwe bestemmingsplanprocedures meer op. Alleen lopende procedures worden afgerond. Daarvoor moet het ontwerpbestemmingsplan wel vóór 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd.


Is er vanaf 1 januari 2024 al één omgevingsplan voor de gemeente Vaals?

Op 1 januari 2024 is er een tijdelijk omgevingsplan voor de hele gemeente Vaals. Dat tijdelijk omgevingsplan bestaat uit alle op dat moment geldende bestemmingsplannen, de zogenaamde Bruidsschat en de Verordening fysieke leefomgeving. Dit tijdelijke omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen van de Omgevingswet en moet omgezet worden naar een nieuw omgevingsplan. De Gemeente Vaals vervangt het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs door delen van het nieuwe omgevingsplan aan te passen.


Waarom spreekt men over delen van het omgevingsplan en niet over omgevingsplannen?

Onder de Omgevingswet is er slechts één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Vaals (ook wel genoemd ‘gebiedsdekkend omgevingsplan’).


Wat is de Bruidsschat?

De Bruidsschat is een extra set met regels en bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over het overgangsrecht. Dit zorgt voor een soepele overgang van oude naar nieuwe wetgeving. Het tweede onderdeel bestaat uit regels die nu onder regelingen van de Rijksoverheid vallen. Op 1 januari 2024 worden deze regels aan de gemeente gegeven. De gemeente bekijkt of het overnemen van deze regels mogelijk is. In het omgevingsplan wordt aangegeven wat hiervoor nodig is. Een voorbeeld van regels die de gemeente van de Rijksoverheid krijgt en waarover de gemeente zelf een besluit mag nemen, zijn regels over het geluid van cafés.


Meer informatie

Via onderstaande websites is handige informatie te vinden over de Omgevingswet.