Omgevingsvergunning


Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken. Voor veel activiteiten is, net zoals nu, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, een omgevingsvergunning nodig. Een vergunning kan benodigd zijn voor een:

  • (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit
  • technische bouwactiviteit
  • rijksmonumenten activiteit
  • milieubelastende activiteit
  • flora- en fauna activiteit
  • lozingsactiviteit
  • wateronttrekkingsactiviteit

Nieuw bij het (ver)bouwen van een bouwwerk is dat er een knip wordt gemaakt. Deze bestaat uit een (technische) bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit bouwen (ruimtelijk of planologisch deel). In de praktijk betekent dit dat u keuzevrijheid heeft in de volgorde en het al dan niet tegelijkertijd aanvragen van deze afzonderlijke vergunningen. Hoewel de gemeente u zo goed mogelijk begeleidt bij dit proces, blijft de verantwoordelijkheid hiervoor liggen bij u als aanvrager.

Voor sommige bouwwerken of activiteiten heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel aan de achterkant van uw woning. Voor een dakkapel aan de voorkant van je woning, dient u altijd een vergunning aan te vragen. Wij raden u in alle gevallen aan de vergunningcheck in het Omgevingsloket te doorlopen of contact met ons op te nemen voor de vraag of uw initiatief al dan niet vergunningvrij is. Komt u er zelf niet uit of twijfelt u of uw initiatief vergunningvrij is. Stuur dan gerust een mail naar omgevingsvergunningen@vaals.nl

Alvorens u een omgevingsvergunning aanvraagt, raden wij u altijd aan om eerst een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente. Tijdens het vooroverleg wordt uw initiatief vooraf getoetst aan toepasselijke wet- en regelgeving en het omgevingsplan, en kunnen eventuele bezwaren in eerder stadium worden weggenomen, zodat de kans op toewijzing van de eigenlijke omgevingsvergunning groter is. U vraagt een vooroverleg aan door een formulier (PDF, 339.0 kB) in te vullen en te versturen naar omgevingsvergunningen@vaals.nl.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Er zijn altijd kosten verbonden aan een omgevingsvergunning, ook wanneer u geen omgevingsvergunning krijgt, of als u de aanvraag zelf intrekt.

Wat u precies betaalt, is afhankelijk van hoe groot en complex je aanvraag is. Wanneer u bij de ingediende aanvraag aanvullende gegevens moet aanleveren, kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Ook aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze worden in een aantal gevallen, onder bepaalde voorwaarden, in mindering gebracht op de kosten behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Een volledig overzicht van alle kosten die te maken hebben met een omgevingsvergunning en een vooroverleg vind je in de actuele legesverordening.

Hoelang duurt het voordat ik een beslissing krijg?

We kennen de korte en de uitgebreide procedure.

De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Nieuw onder de Omgevingswet is dat een vergunning niet meer van rechtswege (automatisch) wordt verleend als de beslistermijn wordt overschreden.

Het toepassen van de uitgebreide procedure is de uitzondering en wordt enkel toegepast indien dit in de wet is bepaald en indien het initiatief is opgenomen in een door de gemeenteraad vastgestelde lijst (lijst delegatie, adviesrecht en participatie). In de uitgebreide procedure beslist het bevoegd gezag binnen 6 maanden na een aanvraag, eventueel te verlengen met 6 weken.