Stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen.


Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak stroomt veel water af naar het riool en bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat het water niet langer naar het riool afvoert maar daar waar het valt door de grond wordt opgenomen. We hebben dan minder wateroverlast, hoeven minder schoon regenwater te zuiveren en houden we het grondwater op peil. Daarom is het goed om het verhard oppervlak dat afstroomt naar het riool af te koppelen. Ook u kunt hierin een bijdrage leveren door het regenwater dat op uw perceel valt vast te houden op uw eigen terrein en niet langer af te voeren naar het riool. Om dit te stimuleren stelt de gemeente Vaals een subsidie beschikbaar aan de particulieren en bedrijven die de afvoer van het regenwater afkoppelen van het riool.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente Vaals particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu bij neerslag afvoeren naar het riool, af te koppelen. Het voordeel hiervan is dat de wateroverlast minder wordt, u een bijdrage levert aan het tegen gaan van de verdroging, de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie. De stimuleringsregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Hierbij geldt op is op en wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

In de stimuleringsregeling (zie hieronder) staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Op hoofdlijn zijn de voorwaarden als volgt:

  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aan gesloten op een vuilwaterriool.
  • Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 20 m2 of meer. Het af te koppelen oppervlak wordt horizontaal gemeten (gemeten in het bovenaanzicht).
  • De voorgestelde wijze van afkoppeling moet voldoen aan de eisen uit de voorkeurstabel afkoppelen (zie hieronder).
  • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2001 mogen het regenwater niet meer afvoeren naar de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
  • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  • Bij het afkoppelen van oppervlakken van 20 tot en met 300 vierkante meter bedraagt de subsidie € 9 per vierkante meter, inclusief BTW.
  • Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter vergoedt de gemeente de werkelijke kosten van het afkoppelen tot maximaal € 9 per vierkante meter inclusief BTW.

Subsidieaanvraag

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater kunt u aanvragen door het aanvraagformulier ‘subsidie afkoppelen particuliere terreinen’ in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden (PDF, 1.5 MB). De aanvraag kunt u per e-mail sturen naar info@vaals.nl of via post naar Postbus 450, 6290 AL, Vaals.

Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Indien wenselijk maakt de gemeente een afspraak met u om ter plaatse de mogelijkheden voor afkoppelen te bekijken. U mag pas starten met de werkzaamheden als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten uiterlijk binnen 6 maanden na subsidieverlening zijn uitgevoerd.

Downloaden