Bevoegdheden van het Team Integrale Veiligheid

Onderstaand treft u wetgeving aan, die van toepassing is bij het optreden van het TIV.


Binnentreden woning

  • de Algemene Wet op het binnentreden (Awbi);

Handhaving Openbare Orde en Veiligheid, bescherming van personen

  • de artikelen 6:2 en 6:3 van de Algemene plaatselijke verordening;
  • het bepaalde in hoofdstuk 5, titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

Handhaving bouwkundige staat, kamerverhuur, brandveiligheid, hygiene en overbevolking

  • hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Vaals;
  • artikel 5.10 en 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  • de hoofdstukken I tot en met IV van de Woningwet.

Controle GBA

  • Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
  • het bepaalde in hoofdstuk 5, titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht.

Het verlenen van toestemming betekent niet dat hiermee rechten worden verspeeld. Het TIV zal zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving dienen te houden. Bent u het niet eens met het optreden van het TIV, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente.