Omgevingsvisie Lijn 50

Logo omgevingsvisie Lijn 50De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben de handen in elkaar geslagen en maken een gezamenlijke omgevingsvisie voor de drie gemeenten. De drie gemeenten noemen zich samen de ‘Lijn 50-regio’. Geïnspireerd op de busverbinding die de drie gemeenten doorkruist (vroeger lijn 50, nu lijn 350). Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie Lijn 50.


Omgevingsvisie

Alle gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen vanwege de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking . De omgevingsvisie geeft een brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, onze gemeenten en onze wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren.

Gezamenlijke uitdagingen

Het is een logische keuze om als regio gezamenlijk één visie op te stellen. De uitdagingen vragen daar om! Denk aan het klimaatvraagstuk, de toekomst van onze energievoorziening, de verduurzaming van het toerisme, de ontwikkelingen in de landbouw, de schaarste op de woningmarkt, de vergrijzing, de druk op zorgvoorzieningen, etc. De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat deze uitdagingen een gemeentegrensoverschrijdende aanpak vragen. Hierbij is ook de omliggende regio in het binnen- en buitenland belangrijk.

Fase 1

De aanpak om te komen tot een gezamenlijke omgevingsvisie hebben we in twee fasen geknipt. In fase 1 hebben we vooral opgehaald: kansen, bedreigingen, wensbeelden, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven, beleidskaders van gemeenten en andere overheden. Dat ophalen is door covid-19 vooral digitaal gedaan. V ia een bewoners enquête, gesprekken met belangenorganisaties, experts en mensen die op de een of andere manier actief zijn in onze regio. Dat de toekomst van onze regio mensen bezighoudt, blijkt wel uit de brede bereidheid van mensen om met ons in gesprek te gaan en uit het feit dat maar liefst 1.045 inwoners de enquête ingevuld hebben.

Bouwstenennotitie

Het resultaat van die eerste fase staat in een bouwstenennotitie. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben vlak voor de zomer 2021 de bouwstenennotitie (PDF, 23.3 MB) unaniem en ongewijzigd goedgekeurd.

Fase 2

De naam bouwstenennotitie geeft aan dat er in die eerste fase vooral opgehaald is. Er zijngeen keuzes gemaakt. De inbreng moet gezienworden als input,voor de volgende fase; de fase van keuzes maken. Fase 2 is gestart met gesprekken met een aantal mensen die ook betrokken waren   bij fase 1. Doel van deze gesprekken is het aanscherpen van de bouwstenen. Ook in fase 2 staat uw bijdrage centraal. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang en de manier waarop u kunt meedoen aan onze discussie.