Wat verandert er voor u?


Vergunningproces

Wilt u een boom kappen, een dakkapel plaatsen, een deel van uw huis slopen of een nieuwe inrit aanleggen? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 daarvoor terecht bij het nieuwe digitale Omgevingsloket. Daar kunt u checken of er een vergunning nodig is voor uw plannen of hoe u een verzoek kunt indienen. Bij het loket ziet u wat wel en niet mag in de buurt. Soms moet u een vergunning aanvragen of een melding doen, maar dat is niet altijd nodig. Het loket is één digitaal loket voor het aanvragen van vergunning, raadplegen van geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Voor eenvoudige aanvragen geldt dat je binnen acht weken hoort of je de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn een keer verlengen met maximaal zes weken. Zodra een besluit is genomen wordt dit bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Voor ingewikkeldere zaken (bijvoorbeeld bij het wijzigen van een rijksmonument, een groot bouwplan of bij het starten van een complex bedrijf) is er een uitgebreidere procedure die ook langer duurt. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over de vergunningsaanvraag.
Een belangrijk doel is om het vergunning proces te versnellen. De termijn gaat van 26 naar 8 weken.

Participatie

Een andere verandering met de komst van de Omgevingswet is dat de initiatiefnemer (degene met een plan of idee) de omgeving zal moeten gaan informeren over de plannen; verwacht wordt dat de initiatiefnemer in gesprek gaat met de omgeving, oftewel een omgevingsdialoog gaat voeren met de omgeving. Samenwerking, overleg en inspraak (participatie) worden veel belangrijker. De Omgevingswet regelt niet hoe deze participatie/omgevingsdialoog moet plaatsvinden; het voeren van de omgevingsdialoog is dus vormvrij. Binnen de gemeente Vaals is een brochure ontwikkeld die u handvaten bieden om een omgevingsdialoog te kunnen vormgeven (PDF, 4.8 MB).