Informatie voor ondernemers


(Laatste update: 29 mei)

Uitzonderlijke economische maatregelen

De Nederlandse regering neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in financiële problemen te komen.

Het kabinet komt daarom met uitzonderlijke economische maatregelen om ondernemers te helpen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Werkgevers en ondernemers

 1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze het loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer informatie kijk op de website van het UWV.
   
 2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): de TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op 28 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook ondernemers in de non-food een aanvraag kunnen doen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

  Ook (sport)verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag doen om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 te ontvangen. Lees meer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
   
 3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Tozo voor ondernemers en zelfstandige zonder personeel (zzp’ers)

Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen, die aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Tozo 1 geldt voor de periode van 1 maart tot 1 juni en kan tot 1 juni aangevraagd worden.

Tozo 1 biedt twee vormen van financiële steun:

 1. Uw inkomsten kunnen maximaal drie maanden worden aangevuld tot het sociaal minimum. De hoogte van deze inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Deze inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen.
 2. U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze lening moet u later terug betalen.

Eind mei werd bekend dat de Tozo verlengd wordt. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Ondernemers die nu inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen nu tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze uitkering. Tot 1 juni is er nog geen partnerinkomenstoets, daarna wel.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor hun bedrijfskapitaal. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van, voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, 10.157 euro. Het is in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Beroep doen op Tozo 2?

Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en/of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd van gemeente Maastricht. Van iedere aanvrager van Tozo 1 zijn nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2.

Deze regeling wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u uw aanvraag vanaf 1 juni indienen via www.gemeentemaastricht.nl/tozo

Grensondernemers

De Tozo-regeling is vanaf de tweede helft van mei ook aan te vragen door grensondernemers. Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft de regeling aangepast zodat ook deze doelgroep in aanmerking komt. Zo kunnen ondernemers woonachtig in Nederland en werkzaam in het buitenland (EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland) alsnog in aanmerking komen voor ondersteuning levensonderhoud (bijstand). Inkomensondersteuning aanvragen kan via de website van de gemeente Maastricht.

Daarnaast kunnen ondernemers werkzaam in Nederland en woonachtig in het buitenland (EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland) alsnog ondersteuning bedrijfskapitaal (bedrijfskrediet) aanvragen. Deze financiële ondersteuning is sinds 18 mei aan te vragen bij SZMH. SZMH voert deze regeling voor heel Nederland uit. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).


Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

De 28 gemeenten (waaronder Vaals) en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied vooralsnog tot 30 juni 2020 alle automatische incasso op. Hiernaast zullen vooralsnog tot die tijd geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling. Meer informatie daarover op de website van BsGW.


Innen huur gemeentelijke gebouwen opgeschort

De gemeente Vaals heeft het factureren en innen van huur van (ruimtes in) gemeentelijke gebouwen voorlopig opgeschort. Dat betekent dat de gemeente tot nader order geen facturen voor huur zal sturen of invorderingsmaatregelen zal nemen.

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten zullen aan het eind van de coronacrisis waarschijnlijk een gezamenlijk standpunt innemen over het al dan niet kwijtschelden van huurverplichtingen.


Ondernemersplatform MKB-Limburg

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar tijdens de coronacrisis. Je vindt hierop informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos.

Meld je kosteloos aan op de website www.mkblimburgondernemersplatform.nl of lees meer informatie op de website van MKB-Limburg.


Coronacalculator

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de coronacalculator ontwikkeld. De coronacalculator geeft u direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De calculator is te vinden op www.coronacalculator.nl.


Kickstartfonds Economische Samenwerking Zuid-Limburg

De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren vanwege de coronacrisis het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven in coronatijd, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven.

Meer informatie is te vinden op de website van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg.


750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

Op 8 mei werd bekend dat de Nederlandse staat 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk maakt voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.


Verruiming en aanpassing BMKB

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden.

Met deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op overbruggingsfinanciering. Verder is de looptijd uitgebreid, de provisie verlaagd en het garantiebudget verhoogd.

Kijk voor meer informatie over de verruiming van de BMKB op de website van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland.


Gratis coaching voor ondernemers in zwaar weer

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro.

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministersie van Economische Zaken en Klimaat.


Meer informatie voor ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor meer informatie en veel gestelde vragen:


Meer informatie voor grenswerkers

Woont u in Nederland en werkt u in België of andersom? Dan kunt u via www.crisiscentrum.be een vignet aanvragen om tijdens de coronacrisis toch over de grens te reizen. Meer informatie voor grenswerkers is beschikbaar op de website van het Grensinformatiepunt.

Ondernemers die over de grens wonen vallen buiten de huidige financiële maatregelen van de Rijksoverheid. Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) heeft een brief aan het kabinet gestuurd om hiervoor aandacht te vragen zodat ook deze ondernemers gesteund worden in de coronacrisis.