Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 ter inspraak

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals heeft besloten om het concept-beleidskader jeugd Zuid-Limburg 2024-2028 voor inspraak voor te leggen.

Geplaatst op woensdag 12 juli 2023

Waarom een nieuw beleidskader?

Een nieuw regionaal beleidskader moet opgesteld worden omdat het huidige beleidskader is verlopen.

Waar gaat dit beleidskader over?

Het beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 is opgesteld door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg die samen de jeugdhulp regio Zuid-Limburg vormen. Het beleidskader gaat over wat we in de jeugdregio Zuid-Limburg willen bereiken voor onze jeugd. Het gaat in op de doelen en leidende principes die daarvoor van belang zijn.

Deze doelen en principes zijn niet nieuw en vloeien voort uit het vorige beleidskader en uit de kaderdocumenten die zijn opgesteld t.b.v. de nieuwe contracten voor de inkoop van jeugdhulp. Bij het opstellen van het beleidskader Jeugdhulp is tevens rekening gehouden met de doelstellingen van de landelijke hervormingsagenda.

Hoe past dit regionale beleidskader bij de aanpak in de gemeente Vaals?

Gemeenten kunnen naast dit regionale beleidskader lokale prioriteiten hebben. Het gaat dan om thema's die zich meer lenen voor een aanpak op de schaal van de gemeente.

In de Verordening Wmo en Jeugd gemeente Vaals 2023 zijn kernwaarden vastgesteld, die de basis vormen van de aanpak binnen het Sociaal domein:

  • De inwoner is baas over zijn eigen leven;
  • De inwoner doet zelf wat hij zelf kan, zo nodig met hulp van zijn persoonlijk en/of het maatschappelijk netwerk;
  • Als dat niet lukt, denkt de gemeente mee over een oplossing die past bij de situatie van de inwoner.
  • De gemeente heeft zo nodig een breed aanbod dat aansluit bij de situatie van de inwoner.

In de gemeente Vaals willen we in 2024-2028 dan ook aan de volgende prioriteiten werken:

  • Onze aanpak in de toegang versterken, borgen, doorontwikkelen vanuit het koesteren wat we goed doen. 
  • Ruimte bieden aan het normale opgroeien en opvoeden door: het versterken van de beschermende factoren die voor de jeugdige het normale opgroeien versterken: It takes a village to raise a child.
  •  Preventie en voorliggende voorzieningen verder versterken
  • Preventie: voorkomt jeugdhulp door gezond, veilig en kansrijk opgroeien te versterken maar preventie is ook zien waar risicofactoren aanwezig zijn en hierop anticiperen.
  • Samen beslissen in plannen en beleid is een regionaal thema maar moet ook lokaal goed landen, met ervaringsdeskundigheid als aandachtspunt.          
  • Het is de taak van de gemeente de jeugdwet uit te voeren en hierbinnen moet noodzakelijke jeugdhulp en jeugdzorg geborgd blijven.

Waar vind ik het beleidskader?

Bekijk het concept beleidskader jeugdhulp 2024-2028 Zuid-Limburg (PDF, 1.2 MB).

Uw reactie op dit beleidskader!

Wilt u reageren? Stuur dan uiterlijk 28 augustus een mail met als onderwerp “inspraakreactie beleidskader jeugd” naar info@vaals.nl.