Geef uw mening over het nieuwe beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen nu hun mening hierop geven.

Geplaatst op woensdag 28 september 2022

Vanaf 28 september 2022 is een concept van het nieuwe beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland vrijgegeven voor inspraak. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen nu hun mening hierop geven.

Waar gaat het beleidsplan over?

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan hun inwoners. Het belangrijkste doel van de Wmo2015 is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. Gemeenten moeten in een beleidsplan beschrijven hoe zij dit doel willen bereiken.

In het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland worden de gezamenlijke opgaven en beoogde resultaten vastgelegd voor de komende jaren. De strekking is dat wij verder willen gaan met de reeds ingezette kanteling. Wij gaan steviger inzetten op oplossingen in het voorliggend veld (basisaanbod) en meer beroep doen op wat inwoners zelf kunnen. Dit is nodig om ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden voor kwetsbare inwoners die daarop aangewezen zijn.

Uw mening telt!

U kunt van 28 september tot en met 9 november 2022 uw reactie geven op het concept beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland.

Hoe?

U kunt het concept-beleidsplan inzien:

  • Vanaf 28 september tot 9 november in het gemeentehuis.
  • Maak hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568  of per mail via info@vaals.nl.

U kunt op het concept-beleidsplan reageren:

  • Schriftelijk:  Stuur uw reactie per email naar info@vaals.nl of per post naar Postbus 450, 6290 AL Vaals onder vermelding van “zienswijze regionaal beleidsplan Wmo”. Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan waar uw reactie over gaat en noem daarbij ook het paginanummer van het beleidsplan waarop uw reactie betrekking heeft. Vermeld in uw reactie ook uw naam, adres en emailadres zodat wij kunnen reageren op uw bericht.
  • Mondeling: Neem contact op met het Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568.

Hoe verder?

Alle ingekomen reacties worden regionaal gebundeld. Vervolgens wordt bekeken of het beleidsplan aangepast moet worden. Is uw inspraakreactie met name op uw eigen gemeente van toepassing? Dan zal in die gemeente gekeken worden hoe met uw reactie om te gaan in de lokale vertaling van het beleidsplan.

In het voorstel aan de gemeenteraden in Maastricht-Heuvelland om het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland definitief vast te stellen, beschrijven wij wat naar aanleiding van de inspraakreacties wel of niet is gewijzigd. De gemeenteraden zullen in het eerste kwartaal van 2023 een definitief besluit nemen.