Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein was ook in 2018 waakhond over uitvoering van sociale wetten. De Adviesraad Sociaal Domein is de adviescommissie van de gemeente op het gebied van het – zoals de naam al zegt – sociaal domein.

Geplaatst op donderdag 2 mei 2019

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond (gezondheids)zorg, welzijn, opvoeding, inburgering en sociale activering. De gemeente maakt het beleid op dit gebied aan de hand van drie sociale wetten (de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet) en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft het college van B en W gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Daarnaast kunnen zij advies uitbrengen bij zaken die daar zijdelings mee te makken hebben, zoals openbare ruimte (bushaltes, stoepen, toegankelijkheid). De Adviesraad Sociaal Domein vormt daarmee een brug tussen de burger van Vaals en de gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen.

Adviesraad in 2018

In 2018 gaf de Adviesraad onder andere advies over de verordening Wmo en Jeugdhulp 2019, informeerde de Adviesraad naar de stand van zaken van de uitvoering van het VN-Verdrag  en gaf het haar reactie over de uitslagen en bevindingen van het cliëntervaringsonderzoek WMO 2017. De Adviesraad gaf verder aan het college van B en W een signaal van zorg af over de dienstverlening van Welzorg, de Kredietbank en de Openbare Bibliotheek.

Als concreet  voorbeeld van succes benoemt de Adviesraad het onder de aandacht brengen van het VN-bedrag bij het college en de gemeenteraad. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels een inventarisatie heeft plaatsgevonden.

Leden

De Adviesraad Sociaal Domein Vaals bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers uit verschillende bevolkingslagen. Op dit moment bestaat de raad uit de volgende leden: Jo Kern (voorzitter), Alf Schösser (secretaris), Lei Hermans (Stichting Gehandicaptenplatform Vaals) Marjo Reuter (Stichting Gehandicaptenplatform Vaals), Peter Moors, Corrie Kosten (KBO Vaals), Imma Amongin, Lei Savelsberg (KBO Vaals) en Emmy Bakker. In 2018 namen Gudrun Kollerics en Jos Delamboy afscheid als lid van de Adviesraad.

Het volledige jaarverslag van 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein is hier terug te vinden. Heeft u vragen over de Adviesraad of het sociaal domein? Stuur dan een e-mail naar: info@vaals.nl

De Adviesraad in 2018. Inmiddels zijn Jos Delamboy (vierde van rechts) en Gudrun Kollerics (zittend op de voorgrond) niet meer actief bij de Adviesraad.