Verwerkingsregister

De gemeente Vaals  heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Vaals. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden.


Het register is een dynamisch document en wordt continu geüpdatet. Wanneer bijvoorbeeld een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. Bovenaan het register staat altijd de laatste versiedatum genoemd.

Heeft u vragen over het register?

Uw vragen kunt u stellen door contact op te nemen met het privacyteam, het privacyteam is te bereiken via 14043 of via e-mail info@vaals.nl onder vermelding van privacyteam. De Functionaris Gegevensbescherming maakt deel uit van het privacyteam en houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet. Dat gebeurt zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de AVG staat beschreven welke gegevens in het register verplicht moeten worden verwerkt. Gemeente Vaals heeft het register uitgebreid met extra kolommen om meer informatie te verstrekken. Hieronder volgt een korte toelichting per kolom:

Naam afdeling

In deze kolom staat vermeld welke afdeling uitvoering geeft aan de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Taak afdeling

Met werkprocessen voeren afdelingen taken uit. Doorgaans bestaat een taak uit meerdere werkprocessen (verwerkingen). Soms bestaat een taak uit een enkel werkproces.

Verwerking

Hier wordt de naam van het werkproces vermeld, zoals bekend binnen de gemeente.

Verwerkingsactiviteit

Dit zijn de handelingen die worden verricht om het werkproces uit te voeren. Bijvoorbeeld: het werkproces ‘Behandelen van een Wob-verzoek’.

Verwerkingsverantwoordelijken

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en op welke manier deze verwerking plaatsvindt. De verwerkingsverantwoordelijken binnen de gemeente Vaals  zijn o.a. de Burgemeester, het College, de raad, de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (afgekort ‘ABS’).