Wie bestuurt de gemeente?


De raad is volksvertegenwoordiger (afspiegeling van de maatschappij).
Het college van B&W is bestuurder (de wethouders worden gekozen door de raad).

De raad bepaalt kaders en koers.
Het college van B&W bereidt voor en voert uit.
De raad controleert het college van B&W.

De ambtelijke organisatie ondersteunt raad en college van B&W.
De ambtelijke organisatie werkt onder verantwoordelijkheid van het college van B&W.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad stelt bijvoorbeeld kaders vast voor allerlei voorzieningen voor inwoners. Hierbij kunt u denken aan bestemmingsplannen voor woningen of bedrijventerreinen, het subsidiebeleid, het verkeersbeleid, de hoogte van de belastingen en heffingen (OZB, etc.).

Na de verkiezingen benoemt de gemeenteraad de wethouders. De gemeenteraad van Vaals heeft 13 raadsleden. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college vormt het dagelijks bestuur. Het college bereidt de raadsvoorstellen voor en zorgt na besluitvorming door de gemeenteraad voor de uitvoering ervan. Een voorbeeld is het verstrekken van subsidies, binnen de kaders van het door de gemeenteraad vastgestelde subsidiebeleid.

De gemeenteraad stelt dus kaders vast en vertaalt de “wat-vraag”. Wat willen we realiseren? Het college van B&W gaat over de “hoe-vraag”. Hoe gaan we het door de raad vastgestelde beleid uitvoeren?

De gemeenteraad controleert het college van B&W. Heeft het college het afgesproken beleid op een goede wijze uitgevoerd? Is het college binnen de gestelde kaders van de raad gebleven? Heeft het niet meer gekost dan van te voren is afgesproken?

De raad heeft dus een grote invloed in uw gemeente!

Deutsch: Wer verwaltet die Gemeinde?