Registratie naamaanduiding

De Kieswet regelt in artikel G3 dat politieke groeperingen (partijen) die in Vaals onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, deze aanduiding uiterlijk op 20 december 2021 bij de gemeente Vaals moeten laten registreren.


Voor politieke groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is het niet nodig de aanduiding opnieuw te laten registreren. Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 niet te registreren. Let wel: elke toevoeging of wijziging van een geregistreerde aanduiding wordt beschouwd als een nieuw registratieverzoek! Bij twijfel graag contact opnemen met de verkiezingsbalie via verkiezingen2022@vaals.nl.

Politieke groeperingen die nog niet geregistreerd zijn en toch een aanduiding willen voeren tijdens de
verkiezingen, moeten een schriftelijk registratieverzoek indienen via verkiezingen2022@vaals.nl.

Bij het schriftelijk registratieverzoek moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • een verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen (model G 3-1);
 • kopieën (geldig) legitimatiebewijs van de gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde;
 • een kopie van de notariële akte waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd;
 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom (Dit ontvangt u nadat u een bedrag van € 112,50 heeft overgemaakt op BNG-rekening NL42 BNGH 0285 0085 87 t.n.v. Gemeente Vaals o.v.v. ‘Waarborgsom registratie politieke groepering’ en de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 wordt de waarborgsom terugbetaald).

Het verzoek wordt afgewezen indien:

 • de aanduiding in strijd is met de openbare orde;
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al op de voet van dit artikel of de artikelen G1, onderscheidenlijk G2, geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder op grond van dit artikel een registratieverzoek is ontvangen en daardoor verwarring te duchten is;
 • de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden;
 • het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen als een ander verzoek, strekkende tot inschrijving van een geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduiding, tenzij dat andere verzoek reeds op een der andere gronden moet worden afgewezen.

Overigens kan een politieke groepering die nog niet geregistreerd staat en die niet om een registratie van een aanduiding verzocht heeft, toch deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Uiteindelijk beslist het Centraal Stembureau tijdens een besloten zitting op 5 januari 2022 definitief over het registratieverzoek.