Survey on studying in Vaals


Kies je taal / Wähle deine Sprache / Choose your language


Klik hier om de enquête te starten

Over het onderzoekver het onderzoek

Deze enquête is onderdeel van een verkennend onderzoek naar de betekenis van studenten in Vaals voor de Vaalse samenleving. Aan de hand van de uitkomsten kan de gemeente Vaals betere besluiten nemen die studenten in Vaals en hun omgeving ten goede komen. De enquête richt zich op drie onderwerpen in het bijzonder: de bijdrage van studenten aan de lokale economie, de participatie van studenten in de Vaalse samenleving, en de toekomstplannen van studenten. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 10 minuten en kan volledig anoniem. Alvast bedankt voor je medewerking!

Interview

Om de uitkomsten van de enquête beter te kunnen duiden en te voorzien van een context, worden ook enkele interviews met studenten gehouden. In dit interview worden vragen gesteld over jouw dagelijkse bezigheden als  student in Vaals en de achtergrond en redenen om bepaalde activiteiten of uitgaven wel of niet te doen (in Vaals). Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het interview kan je aan het eind van de enquête je gegevens achterlaten. Vervolgens zullen wij contact met je opnemen.

Privacy en gegevensbescherming

De gemeente Vaals is een overheidsorganisatie en heeft dus de plicht zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan je persoonsgegevens. Dat is zo vastgelegd in de wet. Een van de uitgangspunten daarbij is dat er niet om meer gegevens wordt gevraagd dan nodig is. Daarom bieden we de mogelijkheid om de enquête volledig anoniem in te vullen: dat betekent dat het invullen van direct herleidbare persoons- of contactgegevens wel gevraagd wordt, maar niet verplicht is. Zie voor de privacyverklaring van de gemeente Vaals op de volgende website: www.vaals.nl/privacy.

De antwoorden die we in de enquête van je ontvangen worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt voor dit onderzoek en als uitgangspunt voor mogelijk vervolgonderzoek. Deze geanonimiseerde antwoorden worden met onbepaalde termijn bewaard. Contactgegevens vragen we voor twee specifieke doelen: 1) om contact te kunnen leggen omtrent de verloting van de VVV Cadeaukaarten, en 2) om een vervolginterview te kunnen organiseren. Deze gegevens worden aan het eind van het onderzoek weer gewist. Eventueel ander gebruik van je gegevens gebeurt niet zonder jouw toestemming.

Bij vragen over het onderzoek, de enquête, het interview of over de bescherming van je gegevens, kan je contact opnemen met Daan Haanstra (d.haanstra@vaals.nl).

Klik hier om de enquête te starten


Klick hier um mit die Umfrage an zu fangen >

Über die Untersuchungber die Untersuchung

Diese Umfrage ist Teil einer exploratorischen Forschung über die Bedeutung von Studenten in Vaals für die Vaalser Gemeinschaft. Mit den Resultaten dieser Untersuchung möchtet die Gemeinde Vaals bessere Pläne für Studenten in Vaals und ihre Umgebung machen. Die Umfrage konzentriert sich insbesondere auf drei Themen: der Beitrag der Studenten zur lokalen Wirtschaft, die Teilnahme der Studenten an die Vaalser Gesellschaft, und die Zukunftspläne der Studenten. Das Ausfüllen der Umfrage dauert 5 bis 10 Minuten. Vielen Dank im Voraus für deine Kooperation!

Interview

Um die Ergebnisse dieser Umfrage besser verstehen zu können, werden auch einige Interviews mit Studenten durchgeführt. In diesen Interviews werden Fragen zu deinen täglichen Aktivitäten als Student in Vaals sowie zu den Hintergründen und Gründen für bestimmte Aktivitäten oder Ausgaben (in Vaals) gestellt. Wenn du am Interview teilnehmen möchtest, hinterlasse dann bitte deine Kontaktdaten am Ende der Umfrage. Dann melden wir uns bei dir.

Datenschutz

Die Gemeinde Vaals ist Teil der Regierung und ist deshalb verpflichtet deine personenbezogene Daten sorgfältig und vertraulich zu behandeln. Dies ist so gesetzlich vorgeschrieben. Einer der Ansatzpunkte dabei ist, dass um nicht mehr Daten als notwendig gebeten wird. Aus diesem Grund bieten wir die Möglichkeit die Umfrage vollständig anonym auszufüllen: dies bedeutet dass das Ausfüllen von direkt nachvollziehbaren personenbezogenen oder Kontaktdaten erforderlich ist, jedoch nicht vorgeschrieben ist. Die Datenschutzerklärung der Gemeinde Vaals findest du auf der folgenden Website: www.vaals.nl/privacy.

Die Antworten, die wir von dir in der Umfrage erhalten, werden anonym verarbeitet und nur für diese Forschung und als Ausgangspunkt für mögliche Nachforschungen verwendet. Diese anonyme Antworten werden auf unbestimmte Zeit gespeichert. Wir fordern deine Kontaktdaten für zwei bestimmte Zwecke an: 1) um Kontakt bezüglich der Verlosung der VVV Geschenkkarte zu machen, und 2) um ein Interview zu organisieren. Diese Kontaktdaten werden am Ende der Forschung wieder gelöscht. Eine anderweitige Verwendung deiner Kontaktdaten erfolgt nicht ohne deine Erlaubnis.

Bei Fragen zur Forschung, zur Umfrage, zum Interview oder zum Datenschutz, kannst du dich wenden an Daan Haanstra (d.haanstra@vaals.nl).

Klick hier um mit die Umfrage an zu fangen >


Click here to start the survey >

About the studybout the study

This survey is part of an exploratory study towards the impact of students in Vaals on Vaals society. With the results of this study in hand, the municipality hopes to make better plans for the students in Vaals and their environment. The survey focuses on three subjects in particular: the contribution of students to the local economy, the participation of students in the Vaals community, and the students’ plans for the future. Filling out the survey will take you 5 to 10 minutes and can be done completely anonymously. Thanks in advance for your cooperation!

Interview

In order to better explain the results of this survey, a number of in-depth interviews with students are also being conducted. In this interview questions are asked about your daily activities as a student in Vaals and the background and reasons for doing or not doing certain activities or expenses (in Vaals). If you’re interested in participating in an interview, you can leave your details at the end of the survey. Afterwards, we will contact you.

Privacy and data protection

The municipality of Vaals is a governmental body and therefore has the duty to process your personal details with care and respect. We are lawfully obliged to do so. One of the principles is that we don’t ask for more details than we need. That’s why we offer to fill out the survey completely anonymously: this means that we do ask for personal or contact details, but that it is not obliged. For the privacy statement of the municipality of Vaals, see www.vaals.nl/privacy.

The answers we receive in the survey will be processed anonymously and will only be used for this study and possible follow-up studies. These anonymised answers will be stored indefinitely. We ask for contact details for two specific reasons: 1) to contact you about the raffle of the VVV Gift Card, and 2) to contact you about a possible interview. These contact details will be deleted when the study is over. Possible other use of your contact details will not occur without your consent.

If you have any questions about the study, the survey, the interview or about data protection, please contact Daan Haanstra (d.haanstra@vaals.nl).

Click here to start the survey >