Nieuwe instrumenten


Met de komst van de Omgevingswet komen er nieuwe instrumenten, namelijk een omgevingsvisie en een omgevingsplan.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente wensen en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast. De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten. Dit geldt voor de hele gemeente.

Omgevingsplan

Welke functie een gebied heeft en welke regels er gelden (bijvoorbeeld hoe hoog je mag bouwen, hoeveel geluid je mag maken etc), staat nu beschreven in een bestemmingsplan. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, maken we geen bestemmingsplannen meer. Voor heel gemeente Vaals hebben we dan te maken met 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder voor aanvragen voor een bestemmingsplanherziening. Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsperiode voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is het overgangsrecht als volgt geregeld:

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan.