Regelingen en verordeningen

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau.


Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw