Verantwoord op weg in het Heuvelland


Terugblik: van participatie tot besluit gemeenteraden in juli

Met een uitgebreid participatietraject heeft het projectteam in de eerste helft van dit jaar veel ervaringen en ideeën opgehaald van inwoners, ondernemers, dagrecreanten, verblijfstoeristen en belangenorganisaties van bijv. agrariërs, horeca, toerisme, fietsers, motorrijders en wandelaars. De uitkomsten van het deskresearch en het participatietraject, de uitvoeringsagenda en een overzichtskaart met pilots zijn in juli voorgelegd aan de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Zij hebben toen groen licht gegeven voor duurzame maatregelen tot 2030 voor een totaalaanpak van (verkeers)leefbaarheid, landschap en economische vitaliteit én pilots voor de korte termijn.

Vier pilots van augustus tot november

Tussen 1 augustus en 1 november 2021 hebben vier pilots plaatsgevonden. Drie pilots waren gericht op het ervaring opdoen met afsluitingen. De vierde pilot was gericht op verkeersveiligheid voor onder meer bussen, auto’s, fietsers en voetgangers.

Afsluitingen:

  • Pilot Beutenaken (Gulpen-Wittem): Beutenaken en Euverem waren gesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.
  • Pilot Terziet (Gulpen-Wittem): Terziet was gesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.
  • Pilot Epenerbaan (Vaals): De Epenerbaan was op zaterdag en zondag – door middel van bebording - tussen 9.00 uur en 21.00 uur afgesloten voor motoren.

Verkeersveiligheid:

  • Pilot Viergrenzenweg (Vaals): Op de Viergrenzenweg in Vaals werden fietsers voor hun eigen veiligheid met extra attentieborden via een alternatieve route de berg af naar het centrum van geleid. Bovenaan de Viergrenzenweg stond een officieel bord verboden in te rijden voor fietsers. Fietsers die toch met hoge snelheid naar beneden rijden, zorgen voor verkeersonveilige situaties.

Voor de evaluatie van de pilots brengt het projectteam bij elkaar:

  • Bevindingen politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s)
  • Enquête: van 11 oktober tot 12 november konden directe omwonenden van de pilots en betrokken weggebruikers een vragenlijst invullen om hun mening te geven en ervaringen te delen
  • Ontvangen mails en telefoontjes
  • Reacties die gedeeld zijn tijdens twee inloopbijeenkomsten
  • Verkeersmetingen
  • Petitie Slenaken: 'Stop pilot bestemmingsverkeer Euverem/Beutenaken'

De evaluatie wordt eerst voorgelegd aan de stuurgroep, daarna worden de opdrachtgevers geïnformeerd en ontvangen de drie gemeenteraden een raadsinformatiebrief. Direct na deze raadsinformatiebrief ontvangt u een nieuwsbrief en kunt u de evaluatie op de website bekijken.

Vooruitblik 2022: doorontwikkeling projectteam

Behalve de pilots heeft u wellicht de indruk gekregen dat het project stil is komen te liggen. Het projectteam is druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende activiteiten van het uitvoeringsprogramma. Tegelijkertijd moeten we óók constateren dat ons projectteam te maken heeft met een smalle bezetting en een langdurige zieke. Het beperkt aantal beschikbare uren zorgt dat de gewenste snelheid en zorgvuldigheid onder druk zijn komen te staan.

Momenteel bekijken we samen met de Stuurgroep en de drie colleges hoe we op een duurzame en consistente wijze de organisatie van ‘Verantwoord op weg’ kunnen doorontwikkelen en het uitvoeringsprogramma krachtiger kunnen oppakken. Besluiten hierover verwachten we begin 2022.

Vooruitblik 2022: bijpraten digitale werkgroepen

Zo gauw dat mogelijk is, zal het projectteam de 75 deelnemers van de digitale werkgroepen van het participatietraject via een online avondbijeenkomst bijpraten. Betrokkenen ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. Onze excuses dat dit in 2021 niet meer gelukt is. Wij vinden de inbreng van de deelnemers belangrijk. Zij hebben zich immers in opmaat naar het advies aan de gemeenteraden gebogen over o.a. de probleemanalyse van de ervaren verkeersoverlast, stip op de horizon voor het toekomstige Heuvelland, maatregelen tegen verkeersdrukte en -overlast, geluidsoverlast, gewenst en ongewenst gedrag, natuurbehoud en ideeën voor het uitvoeren van de eerste pilots.

Over Verantwoord op weg

Het project ‘Verantwoord op weg’ wordt uitgevoerd in opdracht van een gezamenlijke stuurgroep namens de drie gemeenten. De stuurgroep bestaat uit: burgemeester gemeente Eijsden-Margraten –Sjraar Cox  (voorzitter stuurgroep), wethouder Werk & Economie gemeente Vaals – Jean Paul Kompier, wethouder Ruimte, Wonen, Verkeer en Milieu gemeente Gulpen-Wittem – Jos Last

Huidige partners: Provincie Limburg, Zuid-Limburg Bereikbaar, de groep fietsers (MOZL, Huis van de Sport, Limburg Cycling), Visit Zuid-Limburg, Politie, Staatsbosbeheer. Nieuwe partners zullen volgen.

​Meer informatie over Verantwoord op weg.