Beleidsregel Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden Gemeente Vaals 2017

Het afwijkingenbeleid betreft een beleidsregel voor de toepassing van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.12, eerste lid onder a, sub 2 van de Wet algemene  bepalingen omgevingsrecht (Wabo).