Actualisatie van de Bomenverordening Vaals

Straks geen kapvergunning meer nodig voor bomen die niet voorkomen op de kaart en lijst met waardevolle en monumentale bomen. Geef uw zienswijze aan ons door!

Geplaatst op vrijdag 25 januari 2019

Het groenbeleidsplan van de gemeente Vaals is op 24 september 2018 door de gemeenteraad aangevuld met een amendement over het kader voor de kaart en lijst van waardevolle en monumentale bomen binnen onze gemeente.

Wat betekent deze actualisatie voor u?

Het aannemen van het amendement houdt in dat bomen op particuliere bouwkavels (percelen met bestemming ‘wonen’) niet aan de kaart/lijst met waardevolle en monumentale bomen worden toegevoegd en dus vrij zijn van ontheffingsplicht. U hoeft hiervoor dus geen kapvergunning meer aan te vragen! Let op: in het geval van rooien kan wel een aanlegvergunning nodig zijn.

Bomen die niet op een perceel met bestemming ‘wonen’ staan, kunnen wel op de conceptkaart en -lijst voorkomen. Deze conceptkaart en - lijst met waardevolle en monumentale bomen kunt u van 22 januari t/m 5 maart tijdens openingsuren (van 9.00 tot 16.00 uur) in het gemeentehuis inzien.

Zienswijze indienen over de conceptkaart/lijst

Als u vindt dat (een aantal) bomen op uw eigendom (al dan niet) op deze lijst thuishoren, dien dan een schriftelijke zienswijze in bij de gemeente Vaals. Vermeld hierbij het ID-nummer van de eenheid (deze vindt u op de conceptkaart en - lijst) en de redenen waarom de boom of bomen niet/wel in aanmerking zouden moeten komen voor plaatsing op de lijst. U kunt van 22 januari t/m 5 maart uw zienswijze indienen.

Verdere procedure

Uw zienswijze zal worden getoetst aan de in het groenbeleidsplan vastgestelde kaders voor de plaatsing van de eenheid op de bomenlijst. Mochten uw bezwaren gegrond zijn, dan zal de betreffende eenheid worden gecorrigeerd of van de lijst verwijderd worden. U ontvangt hierover uiterlijk vier weken na het verstrijken van de reactietermijn een inhoudelijke reactie van de gemeente.

Na afhandeling van eventuele bezwaren zal de lijst van waardevolle en monumentale bomen ter vaststelling worden aangeboden aan het college van de gemeente Vaals. Na definitieve vaststelling van de bomenlijst komt de huidige kapverordening te vervallen en zal de nieuwe bomenverordening op basis van de lijst van waardevolle en monumentale bomen worden ingevoerd.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over voorgaande, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Vaals, contactpersoon Ben Kals, b.kals@vaals.nl, 043-3068560.