Ontwerp-wijzigingsverordening Provincie Limburg

Bekendmaking ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014.

Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018

Met ingang van 25 juli tot en met 6 september 2018 ligt de ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 ter inzage. Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken.

Algemeen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 17 juli 2018 de ontwerp- Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 hebben vastgesteld.

Het gaat hierbij om een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Met de ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt beoogd om de doorwerking van de (in maart en april 2018 ondertekende) geactualiseerde bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 voor Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg te borgen. Paragraaf 2.4. is daartoe op onderdelen aangepast. Er wordt verwezen naar de inmiddels tot stand gekomen regionale visies voor detailhandel, kantoren en werklocaties. Bij wonen is een aparte regel opgenomen teneinde in te kunnen spelen op maatwerkoplossingen voor kwalitatieve knelpunten. De toelichting is aangepast en toegesneden op deze regionale visies. Bij vrijetijdseconomie wordt in de toelichting gewezen op het belang van het Hotelmarktonderzoek provincie Limburg. Daarnaast worden er nog twee andere aanpassingen doorgevoerd.
De toelichting bij paragraaf 2.2 Duurzame verstedelijking is geactualiseerd in verband met de per 1 juli 2017 van rijkswege aangepaste ladder van verstedelijking.
In paragraaf 2.11 Intensieve veehouderij is de begripsomschrijving aangepast. De zonering intensieve veehouderij wordt daardoor ook van toepassing op het hebben van een bedrijfsmatige tak van geitenhouderij.

Inzage stukken

De ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 ligt van 25 juli tot en met 6 september 2018 voor een ieder ter inzage in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen tijdens kantooruren;
  • de gemeentehuizen van alle Limburgse gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.limburg.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsverordening zijn de stukken digitaal te raadplegen. Op de website www.limburg.nl staan alle stukken ook als pdf weergegeven onder “Wijzigingsverordeningen in procedure".

Indienen van zienswijzen

Een ieder kan in de periode van 25 juli tot en met 6 september 2018 over de ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 zienswijzen indienen. Dit kan per brief of per e-mail door onder vermelding van “ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014” de zienswijzen te sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Limburg,
de heer J.L.O. Boss,
Postbus 5700,
6202 MA Maastricht
of postbus@prvlimburg.nl.

Zienswijzen kunnen alleen betrekking hebben op de wijzigingen ten opzichte van de huidige regels. De onderdelen van de Omgevingsverordening Limburg 2014, die niet wijzigen, zijn dus niet vatbaar voor inspraak (zienswijzen). De geactualiseerde bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 die als 3 bijlagen zijn toegevoegd bij paragraaf 2.4 zijn ook niet vatbaar voor inspraak.

Verdere procedure

Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. De indieners van tijdig ingebrachte zienswijzen ontvangen een exemplaar van de zienswijzennota.

Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014. De besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats in december 2018.

Meer informatie

Vragen kunnen ook worden voorgelegd via pol@prvlimburg.nl.

Download