Inspraak beleid Jeugdhulp en Maatschappelijke onderst.

Het college van de gemeente Vaals heeft op 10 juli 2018 besloten om de inwoners van de gemeente uit te nodigen om mee te denken en inspraak te leveren op de volgende concept-beleidsstukken.

Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018

Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019

Per verordening is tabel gemaakt. Hierin staat per artikel wat er veranderd is ten opzichte van de vorige versie. En ook waarom dit veranderd is.

Hoe werkt de inspraak?

  • U kunt reageren tot en met 14 september 2018.
  • U kunt per post reageren met een brief aan
    het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals
    postbus 450
    6290AL Vaals
  • U kunt per mail reageren via info@vaals.nl. Als onderwerp vermeldt u dan “inspraak concept-verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats op 4 en 17 december.

Waar vind ik de documenten?

• Op het gemeentehuis van de gemeente Vaals
• Via het nieuwsbericht op de website www.vaals.nl

Achtergrondinformatie over de verordeningen

De verordening Jeugdhulp geeft uitvoering aan de Jeugdwet. In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeente een plicht heeft te voorzien in jeugdzorg. De aard en omvang van de jeugdvoorziening wordt door de gemeente bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel is jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, om ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin worden versterkt.

De verordening Maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan inwoners van de gemeente die (zelf of samen met hun omgeving) onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

Beide verordeningen zijn procesgericht. Ze beschrijven met name het proces waarin de inwoners met een ondersteuningsvraag en de gemeente samen komen tot passende ondersteuning op maat. Voor een deel zijn deze vastgelegd in de wet. De gemeente Vaals heeft ook een aantal extra (bovenwettelijke) proceswaarborgen opgenomen, waarmee het belang van de cliënt voorop staat. In de verordeningen staat ook een hardheidsclausule, om ook in uitzonderlijke gevallen aan oplossingen te kunnen werken.

Voorbehoud : abonnementstarief Wmo

De rijksoverheid wil per 1 januari 2019 het zogenaamde abonnementstarief Wmo invoeren. Dit komt dan in  de plaats van de huidige (verlaagde) eigen bijdrageregeling in de Wmo.

Het is nu nog niet duidelijk hoe dit abonnementstarief er precies uit gaat zien. De regels hiervoor hebben we dan ook nog niet in deze concept-verordening kunnen opnemen. Als die duidelijkheid er wel komt, wil de gemeente dit nog kunnen opnemen in deze verordening. De gemeente moet daarom de mogelijkheid hebben om per 1 januari 2019 zaken te kunnen wijzigen t.o.v. de nu voorliggende  inspraakversie. U kunt in uw inspraakreactie breder adviseren dan enkel op de huidige tekst van het betreffende artikel, maar ook uw advies geven over deze ontwikkeling en hoe de gemeente hiermee om zou kunnen gaan.