Lokale Woonvisie Vaals ‘Een kwaliteitsimpuls voor Vaals’

Burgemeester en Wethouders van Vaals maken bekend dat de Raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering van 11 december 2017 heeft vastgesteld.

Geplaatst op woensdag 27 december 2017

  • Lokale Woonvisie Vaals ‘Een kwaliteitsimpuls voor Vaals’. (Raadsbesluit  nr. 2017-WV-073).

Inwerkingtreding: 30 december 2017

Inhoud

Een Woonvisie kent geen wettelijke grondslag. De lokale woonvisie Vaals is het beleidsdocument waarin, binnen de kaders van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL), inzicht en overzicht van de lokale woningmarkt wordt geboden, prioriteiten worden gesteld en de wijze van realisatie van de ambitie wordt weergegeven.
Vaals heeft onderzocht waar de kansen voor kwalitatieve verbetering liggen in relatie tot mogelijkheden om nichemarkten te ontwikkelen. In deze visie is niet alleen aandacht voor de vastgoedkant van het wonen, maar wordt ook ingegaan op de relatie met zorg en welzijn. De onderbouwing vanuit woningmarktonderzoek en marktconsultatie mag niet ontbreken; dit is de basis voor de keuzes die gemaakt worden.

Ter inzage

Het Besluit en de vastgestelde Woonvisie Vaals ‘Een kwaliteitsimpuls voor Vaals’ kunnen vanaf vrijdag 29 december 2017 tijdens de openingsuren door iedereen bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis kosteloos worden ingezien. Als u dat wenst kunt u tegen betaling van de (leges)kosten een afschrift van het besluit krijgen.
Tevens is de Lokale Woonvisie Vaals ‘Een kwaliteitsimpuls voor Vaals’ beschikbaar gesteld op de website van de gemeente Vaals.

Inwerkintreding

De Lokale Woonvisie Vaals ‘Een kwaliteitsimpuls voor Vaals’ treedt de dag na deze bekendmaking (30 december 2017) in werking.

Geen bezwaar

Tegen de vaststelling van de ‘Lokale Woonvisie Vaals ‘Een kwaliteitsimpuls voor Vaals’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.