Cultuurfonds

In 1949 werd in Vaals de Vereniging Ons Volkshuis opgericht met als belangrijkste doel het bevorderen van het verenigingsleven. De vereniging is later overgegaan in een stichting.

Eind 2014 heeft het stichtingsbestuur besloten de stichting op te heffen en het in eigendom zijnde pand van het Vereinshoes over te dragen aan de gemeente Vaals.  Daarbij is overeengekomen om het liquidatiesaldo in te zetten voor het vormen van een nieuw “Cultuurfonds”. Op deze manier is een fonds met een omvang van circa € 200.000 ontstaan.

Wat doet het Cultuurfonds?

Het Cultuurfonds richt zich op initiatieven op het gebied van cultuurontwikkeling en –educatie, talentontwikkeling en identiteitsversterking vanuit de lokale gemeenschap. Het Fonds streeft naar een versterking van het culturele leven in de gemeente Vaals en het stimuleren van de deelname daaraan.

Het begrip cultuur moet hierbij in een brede context worden gezien en kan onder meer betrekking hebben op: beeldende kunst, muziek, zang, dans, theater, literatuur, identiteitsversterkende tradities, volkscultuur, cultureel erfgoed en architectuur.

Het fonds is er om initiatieven te ondersteunen via een subsidie, voor zover de initiatieven niet  voor een reguliere subsidie in aanmerking komen.

Het bestuur van het Cultuurfonds wordt gevormd door mevrouw Christel Kern, burgemeester Reg van Loo (op persoonlijke titel) en de heer Hans Prevoo.

Omwille van transparantie naar en advies vanuit de gemeenschap zal het bestuur zich laten adviseren door een nog te vormen klankbordgroep van ervaringsdeskundigen. De culturele instellingen en verenigingen in onze gemeente worden momenteel aangeschreven om kandidaten voor de klankbordgroep voor te dragen.


Voorzitter: dhr. Hans Prevoo; e-mail jhmprevoo@gmail.com; tel. 043 3063413

Secretaris: mw. Christel Kern; e-mail christel_kern@hotmail.com; tel. 043 3061142

Penningmeester: dhr. Reg van Loo; e-mail burgemeester@vaals.nl;  tel. 043 3068541

Dhr. Van Loo vervult deze functie op persoonlijke titel, dus niet uit hoofde van zijn ambt als burgemeester.

Ambtelijke ondersteuning (correspondentie etc.): dhr. John Bertram; e-mail: j.bertram@vaals.nl; tel. 043 3068538.