Beleidsstukken

Hier vindt u informatie over beleidsthema's, die momenteel actueel zijn in Vaals.
 

 • Algemene Erfpachtvoorwaarden Gemeente Vaals 2014

  Deze algemene erfpachtvoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Vaals en haar erfpachter(s) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel.

  Lees verder
 • Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Vaals

  De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

  Lees verder
 • Archeologiebeleid

  Lees verder
 • Armoederegeling

  In de bijlagen vindt u informatie omtrent financiële, sociale (sociaal-cultureel) en maatschappelijke (educatief) armoede en schuldhulpverlening en maatregelen in het kader van de Wmo en het armoedebeleid.
  Lees verder
 • Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio

  De bestuurders van de deelnemende gemeenten hebben de opdracht gegeven om beleidsregels op te stellen voor de aanpak van de wielertoertochten problematiek. Deze beleidsregels moeten er toe bijdragen dat de kwaliteit van de wielertoertochten verbetert. Dit alles ten gunste van de leefbaarheid, verdraagzaamheid en veiligheid van de inwoners en van de individuele fietsers en deelnemers aan wielertoertochten in de regio Zuid-Limburg en de Euregio.

  Lees verder
 • Beleidsnota Integrale Veiligheid 2015-2018

  Deze beleidsnota Integrale Veiligheid is gericht op de veiligheid en leefbaarheid van burgers, bedrijven, instellingen en gasten van onze gemeente. De ambitie van deze beleidsnota is om de (sociale) veiligheid in onze gemeente te vergroten middels het extra investeren op enkele onderdelen van veiligheid.

  Lees verder
 • Beleidsplan toezicht en handhaving 2017-2020

  Hierin vindt u de werkwijze en strategie van de gemeente Vaals bij de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van de Wabo-taken. Met het handhavingsbeleidsplan geeft de gemeente VaalS- het beleidsmatig kader voor de uitvoering van de handhavingsbevoegdheden. Dit handhavingsbeleidsplan is een verplichting naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wabo.

  Lees verder
 • Beleidsregel buitenplanse afwijkingsmogelijkheden

  Het afwijkingenbeleid betreft een beleidsregel voor de toepassing van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.12, eerste lid onder a, sub 2 van de Wet algemene  bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

  Lees verder
 • Beleidsregel schuilgelegenheden in het buitengebied

  In het buitengebied van Vaals zijn diverse (volwaardige) agrarische bedrijven gelegen. Daarnaast houden een aantal inwoners die woonachtig zijn in het buitengebied, dieren in een meer hobbymatige sfeer. Deze dieren hebben bij felle zon, harde wind en regen beschutting nodig, waardoor een behoefte bestaat om hiervoor schuilgelegenheden te kunnen oprichten. De bouw van allerlei willekeurige bouwwerken in het buitengebied is echter ongewenst. Gelet op de behoefte van het hobbymatig houden van dieren in het buitengebied wil de gemeente hier, in het kader van het ruimtelijk beleid, op inspelen doormiddel van het scheppen van voorwaarden.

  Lees verder
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Transparantie en consistentie in het gemeentelijke optreden is van belang voor de houders van kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen en vanwege recente (wet)wijzigingen en veranderingen is aanpassing van het handhavingsprotocol (kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) noodzakelijk.

  Het handhavingsprotocol 2012 sluit niet meer aan op de huidige wet- en regelgeving en op de nieuwe manier van het rapporteren van inspectierapporten per 1.1.2014 en dient derhalve te worden vervangen door de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Vaals 2014’.

  Lees verder
 • Bestrijding Drugs- en Horeca-overlast

  Geconstateerd wordt dat in de gemeente Vaals, en met name in de kern Vaals, gedurende de laatste jaren in toenemende mate sprake is van overlast, veroorzaakt door horeca-berijven.
  Lees verder
 • Bodembeheerplan gemeente Vaals

  Het Bouwstoffenbesluit stelt eisen aan het milieuhygiënisch toepassen van bouwstoffen in (bouw)werken. In het bodembeheersplan is het gemeentelijk bodembeleid van de gemeente opgenomen dat wordt gehanteerd bij het toetsen van bouwplannen.
  Lees verder
 • Communicatienota gemeente Vaals

  De nota "van Informeren naar Communiceren" geeft de visie weer die de gemeente Vaals heeft op het communicatie-beleid. Zij geeft de kaders voor de te volgen gemeentelijke communicatie-strategie. De deelplannen Interne communicatie, Huisstijl en Media-persbeleid zijn eveneens bijgevoegd.

  Lees verder
 • Dorps- en wijkplatforms

  De gemeente Vaals vindt het belangrijk om in overleg te treden met vertegenwoordigers uit de kleine kernen en de wijken. Zo wil zij een goede afstemming krijgen tussen hetgeen het gemeentebestuur wil realiseren en de behoeften van de bewoners. Zij wil dat doen in dorps- en wijkplatforms.

  De "Notitie Buurtplatforms - de nieuwe koers 2011 - 2014" beschrijft de doelstellingen, aanpak, financiële insteek en de fasering van de oprichting van deze platforms.

  Lees verder
 • Evenementen: aankondiging en publicatie

  Wanneer u een evenement organiseert, kunt u dit aankondigen via publicatieborden of door middel van een vermelding op een digitale informatiezuil.
  Lees verder
 • Evenementenbeleid, Nota Geregeld feesten

  Lees verder
 • Evenementenbeleid: SamenWerken aan Vaals

  De gemeente Vaals wil zich (eu)regionaal (meer) als toeristengemeente op de kaart zetten. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente Vaals met ingang van 2004 € 50.000,- beschikbaar gesteld voor evenementen die in de gemeente Vaals plaatsvinden.

  Lees verder
 • Handhavingsbeleid

  De Nota Integrale Handhaving Gemeente Vaals 2009-2013 dient als uitgangspunt voor het op te stellen Integraal Handhavingsprogramma Fysieke Leefomgeving Gemeente Vaals 2009. Het handhavingsprogramma heeft betrekking op de integrale handhaving milieuregelgeving, regels met betrekking tot ruimtelijke ordening/bouwen en brandveiligheid en de openbare ruimte.

   

  Lees verder
 • Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

  In dit beleid wordt uiteengezet hoe de burgemeester optreedt in geval van:

  • handel in harddrugs, niet zijnde straathandel;
  • niet toegestane handel in softdrugs, niet zijnde straathandel;
  • overlast vanuit woningen.
  Lees verder
 • Hondenbeleid 2010

  Met dit beleid wordt beoogd om de leefbaarheid in de wijken te verhogen en de klachten over hondenoverlast te laten afnemen. Tevens wordt beoogd om de registratie van het aantal honden in de gemeente Vaals te actualiseren.
  Lees verder
 • Inkoopbeleid 2016

  Het doel van deze nota is om als gemeenten bij de inkoop een eenduidige, heldere en efficiënte werkwijze te bereiken, die de toets der rechtmatigheid en doelmatigheid en die van integriteit kan doorstaan.

  Lees verder
 • Integraal handhavingsprogramma fysieke leefomgeving 2010

  In deze nota wordt uiteengezet op welke wijze de gemeente invulling wil geven aan een integrale manier van handhaven op het gebied van de fysieke leefomgeving.
  Lees verder
 • Klimaatbeleidsplan

  De gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om een beleid te ontwikkelen dat ertoe bijdraagt om de CO2-emissies in hun gemeenten te reduceren.

  Lees verder
 • Milieuprogramma 2006

  Op basis van de "Meerjarenmilieubeleidsvisie 2005-2009" en op basis van de uitvoeringsnota "Handhaving milieuwetgeving Gemeente Vaals 2005-2009" wordt jaarlijks het milieuprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in milieu-thema's. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het milieuverslag over het jaar dat voorafgaat aan het programmajaar.
  Lees verder
 • Milieuvergunningen

  U vindt hier een overzicht van alle inrichtingen, die een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer hebben.
  Lees verder
 • Monumentennota 2006

  Om het culturele erfgoed in stand te houden en te promoten is de gemeente overgegaan tot het ontwikkelen van monumentenbeleid. Basis voor het gemeentelijk monumentenbeleid is de monumentennota, die op 6 februari 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld.

  Lees verder
 • Programmabegroting 2018

  In de programmabegroting kunt u de plannen lezen voor de komende jaren. Ook staat in het document wat de gemeente daarvoor gaat doen, wat dat mag kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden.

  Lees verder
 • Regelgeving omtrent terrassen op het Koningin Julianaplein

  p 21 maart 2016 heeft de gemeenteraad het terrassenbeleid Koningin Julianabeleid vastgesteld. Doel van dit beleid is om vast te leggen onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden terrassen geëxploiteerd kunnen worden op het Koningin Julianaplein. Er worden regels gesteld, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.

  Lees verder
 • Regionale Welstandsnota Mergelland

  Bouwen of verbouwen? Houdt u dan rekening met de Welstandsnota!
  Wanneer u wilt bouwen of verbouwen heeft u in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Om deze vergunning te krijgen moet uw bouwplan onder andere voldoen aan "redelijke eisen van welstand". Dat wil zeggen dat de uiterlijke verschijningsvorm van een gebouw of bouwwerk moet passen in de omgeving. De welstandscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover.
  Lees verder
 • Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 2010-2020

  De nieuwe woonvisie over de periode 2010-2015 met een doorkijk naar 2020 moet voor de regio Maastricht en Mergelland een gids zijn voor een gezamenlijke aanpak en transformatie van de woningmarkt. Het motto van deze woonvisie : “In een krimpende regio naar meer kwaliteit”, geeft al aan dat er sprake is van een bijzondere situatie, die om bestuurlijke afstemming en actieve besluitvorming en daadkracht vergt.

   

  Lees verder
 • Register van gemeenschappelijke regelingen gemeente Vaals

  Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen kunnen gemeenten kiezen voor samenwerking. Deze samenwerking kan worden vormgegeven door het sluiten van overeenkomsten (regelingen) met andere gemeenten. Burgemeester en Wethouders houden een register bij van de geldende gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.

  Lees verder
 • Strategische visie 2020

  De strategische visie schetst een beeld van de toekomstverwachting voor Vaals tot 2020 en de beleidsdoelen, die de gemeente zich stelt.

  De visie is tot stand gekomen met de medewerking van vele inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers, raadsleden en externe deskundigen.

  Lees verder
 • Terrassenbeleid gemeente Vaals

  Terrassen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van de gemeenten. Zij bepalen mede het beeld van de openbare ruimte.
  De gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Margraten hebben een gezamenlijk terrassenbeleid ontwikkeld.
  Lees verder
 • Terrassenbeleid Koningin Julianaplein

  In dit beleid is opgenomen onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden terrassen geëxploiteerd kunnen worden op het Koningin Julianaplein.

  Lees verder
 • Trouwen in Vaals

  De nota Trouwen in Vaals schetst alle mogelijkheden die Vaals biedt voor eenhuweljiksvoltrekking.
  Lees verder
 • Uitgiftebeleid parkeervergunning

  Lees verder
 • Vuur stoken in de open lucht

  In Nederland is het stoken van vuren in de openlucht sinds 23 mei 2003 officieel verboden. Mede dankzij de inspanningen van Zuid-Limburgse gemeenten kent de wet een ontheffingsmogelijkheid. Met ingang van 1 juli 2005 is deze regeling van kracht en zal door de gemeenten ook handhavend worden toegezien op de naleving hiervan. Met andere woorden, vanaf die datum is het vuurtje stoken in de openlucht verboden, tenzij... In deze folder vindt u informatie over de regeling en de ontheffingsmogelijkheden.
  Lees verder
Archief